Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te koop
Oud Brandevoort-Brugbeemden in Helmond 5706 NE

Oud Brandevoort-Brugbeemden

5706 NE Helmond
Vraagprijs € 270.000,- k.k.

Omschrijving

OUD BRANDEVOORT / BRUGBEEMDEN te HELMOND (BRANDEVOORT)

BOUWPERCEEL.

Zeer fraai bouwperceel in Brandevoort voor de bouw van een vrijstaande woning. De afmetingen van het perceel zijn 37 x 18,5 m. met een totale oppervlakte ca. 684 m².

Omschrijving.
Het betreft hier een zeer ruime bouwkavel in het deelplan Brand (zie bestemmingsplan en...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Bouwgrond
Lees meer

Omschrijving

OUD BRANDEVOORT / BRUGBEEMDEN te HELMOND (BRANDEVOORT)

BOUWPERCEEL.

Zeer fraai bouwperceel in Brandevoort voor de bouw van een vrijstaande woning. De afmetingen van het perceel zijn 37 x 18,5 m. met een totale oppervlakte ca. 684 m².

Omschrijving.
Het betreft hier een zeer ruime bouwkavel in het deelplan Brand (zie bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan).

De bestemming op dit perceel moet nog gewijzigd worden. Verkoper draagt hier zorg voor.

Verkoop geschiedt met een ontbindende voorwaarde voor wat betreft de bestemming. De geschatte periode die nodig is voor bestemmingswijziging is circa een half jaar tot een jaar.

Bestemming.
Bestemmingsplan BP Brandevoort Oost.

Artikel 13 Wonen
De voor wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woningen met kap, met dien verstande dat het bestaande aantal woningen en het bestaande woningtype gehandhaafd dient te blijven tenzij de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen-1’ is opgenomen waar ter plaatse van de aanduiding nieuwe woningen met kap zijn toegestaan;
b. erfwonen ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen-2’;
c. maatschappelijke voorzieningen ter plaatse van de aanduiding ‘maatschappelijk’;
d. een kapper ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van consumentgebonden dienstverlening-kapper’;
e. een bedrijf ter plaatse van aanduiding ‘bedrijf’;
f. een paardenrijhal ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van sport-paardenrijhal’;
g. een onderdoorgang ter plaatse van de aanduiding ‘onderdoorgang’ met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, tuinen, erven, leidingen, water, (overkluisde) waterlopen, wateropvang- en infiltratievoorzieningen, parkeervoorzieningen, paden en overige verhardingen, waarbij de keur van het Waterschap in acht wordt genomen.

13.2 bouwregels
Voor het bouwen van woningen gelden de volgende bepalingen:
a. woningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘bouwvlak’ waarbij de voorgevel in een naar de weg gekeerde bouwgrens dient te worden geplaatst;
b. de bouwgrens mag niet worden overschreden;
c. aantal bouwlagen, maximale goothoogte, maximale bouwhoogte, kapvorm en dakhelling als bestaand, tenzij ter plaatse anders aangeduid;
d. ter plaatse van de aanduiding ‘onderdoorgang’ dient te begane grond tot de bestaande vrije hoogte boven maaiveld onbebouwd te blijven.
e. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen-1’ gelden de volgende nadere bepalingen:
1. de bouwhoogte bedraagt minimaal en maximaal de ter plaatse aangegeven ‘bouwhoogte’ en ‘goothoogte’;
2. voor bijgebouwen dienen de bepalingen van dit artikel in acht te worden genomen;
f. het bedrijf en de paardenrijhal als bestaand.

13.2.2 aan- en uitbouwen en bijgebouwen
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende bepalingen:
a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduidingen ‘bouwvlak’ dan wel ‘bijgebouwen’;
b. de gezamenlijke oppervlakte –voor zover niet gelegen ter plaatse van de aanduiding ‘bouwvlak’- mag per woning in ieder geval maximaal 60 m² bedragen dan wel maximaal 10% van het bij de woning behorende bouwperceel tot een maximum van 100 m² met dien verstande dat in ieder geval een oppervlakte van 25 m² van het bijbouwvlak onbebouwd moet blijven;
c. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen minimaal 4 m achter de voorgevellijn te worden gebouwd;
d. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen, behoudens een afwijkende ligging ter plaatse van de aanduidingen ‘bouwvlak’ dan wel ‘bijgebouwen’, in de zijdelingse perceelsgrens geplaatst te worden dan wel minimaal 1 m daaruit;
e. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen;
f. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen, vermeerderd met de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens tot een maximum van 6 m.

13.2.3 bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen maximaal 2 m mag bedragen, mits de afstand tot de voorgevellijn maximaal 3 m bedraagt;
b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 5 m bedragen;
c. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 m bedragen.

13.3 Afwijken van de bouwregels

13.3.1 voor wonen
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van:
a. het bepaalde in artikel 13.2.1 onder b voor het bouwen van één erker per woning met een diepte van maximaal 1,5 m, mits de afstand tot de voorste perceelsgrens minimaal 2 m bedraagt en dit stedenbouwkundig aanvaardbaar is;
b. het bepaalde in artikel 13.2.1 onder c voor het toestaan van een grotere goot- en bouwhoogte dan bestaand en/of van een afwijkende kapvorm/dakhelling om te voldoen aan de eisen van de bouwregelgeving of ten behoeve van een verantwoorde stedenbouwkundige inpassing;
c. het bepaalde in artikel 13.2.2 onder d voor het bouwen van op een kortere afstand van de zijdelingse perceelsgrens, mits:
1. belangen van derden niet onevenredig worden aangetast;
2. de verkeersveiligheid niet in het geding komt;
3. er geen eigen parkeerplaats op eigen erf verloren gaat;
4. er vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaren bestaan;
d. het bepaalde in artikel 13.2.3 onder a voor het toestaan van een hogere bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen achter de achtergevel of in het verlengde daarvan. De bouwhoogte mag dan maximaal 1,5 m bedragen.

13.4 Specifieke gebruiksregels
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt ten minste verstaan het gebruik van bouwwerken voor:
a. de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten, zoals opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
b. horeca;
c. permanente of tijdelijke bewoning in bijgebouwen;
d. aan huis gebonden beroepen, in het geval dat:
1. de oppervlakte voor de beroepsuitoefening per woning meer bedraagt dan 30 procent van de begane grondoppervlakte van de woning en de daarbij behorende bijgebouwen dan wel in ieder geval meer bedraagt dan 60 m²;
2. door de beroepsuitoefening onevenredige overlast of hinder voor de woonomgeving ontstaat;
3. detailhandel plaatsvindt, niet zijnde detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in direct verband met de betreffende beroepsuitoefening;
4. de beroepsuitoefening nadelige invloed heeft op de afwikkeling van het verkeer en/of een onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt.

13.5 Afwijken van de gebruiksregels

13.5.1 Aan huis gebonden bedrijf
Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 13.4 onder a voor de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf, mits:
a. de woning als zodanig blijft functioneren, waarbij in ieder geval de bedrijfsvloeroppervlakte (b.v.o.) per woning maximaal 30 procent van de begane grondoppervlakte en de bij de woning behorende bijgebouwen mag bedragen, met dien verstande dat het b.v.o. in ieder geval maximaal 60 m² mag bedragen;
b. het betreft een bedrijf in de milieucategorie 1 of 2, zoals opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
c. door de bedrijfsuitoefening geen onevenredige overlast of hinder voor de woonomgeving ontstaat;
d. er geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in direct verband met de betreffende beroepsuitoefening;
e. de bedrijfsuitoefening geen nadelige invloed heeft op de afwikkeling van het verkeer en/of een onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt.

13.5.2 Mantelzorg
a. Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 13.4 onder c voor het toestaan van tijdelijke bewoning in bijgebouwen ten behoeve van mantelzorg, mits:
1. de zorgbehoefte objectief is aangetoond;
2. mantelzorg plaatsvindt op een oppervlakte van maximaal 75 m²;
3. het bijgebouw een ruimtelijke eenheid vormt met de woning;
4. de tijdelijkheid van de situatie is verzekerd
b. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een verleende omgevingsvergunning om af te wijken voor het gebruik van een bijgebouw voor mantelzorg in te trekken indien niet (meer) wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden.

13.6 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, de volgende bestemmingen wijzigen:
a. de bestemming Wonen kan worden gewijzigd door het verwijderen van de binnen deze bestemming geregelde en op de verbeelding aangegeven aanduiding ‘maatschappelijk’ mits voorafgaand aan de wijziging de school ter plaatse is beëindigd;
b. ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone-wijzigingsbevoegdheid no. 1’ mogen twee vrijstaande woningen mogen worden gebouwd met een oppervlakte van ten hoogste 200 m² per woning. Het overige bepaalde in artikel 13 is van overeenkomstige toepassing.
Overdracht Status Beschikbaar Vraagprijs € 270.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Bouwgrond Bouwvorm N.v.t. Bouwgrond Ja Indeling Perceeloppervlakte 684 m² Kadasteroppervlakte 684 m² Kadastrale gegevens Gemeente Helmond Sectie U Perceelnummer 5890 Oppervlakte 684 m²
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring